Причини да се влюбиш в Родопите – ГОРИ

снимки: © pixabay, unsplash, pexels

В горския пояс на Родопите основно място заемат смърча, белия бор, черния бор, бука, елата и др. Животинския свят на Западните Родопи е представен от средноевропейски видове – благороден елен, сърна, дива коза, дива свиня, кафява мечка, вълк, лисица, златка, катерица, заек, таралеж. Представители на птиците са глухар, сойка, скален орел, кълвач, чухал, чучулига, ястреб и др. Общо в Родопите се срещат около 260 вида прици от които 73 са включени в „Червената книга“ на България.

Почвената покривка в Източните Родопи се характеризира с височинно зониране. В подножието на планинските ридове са разпространени делувиалните почви – подходящи за отглеждане на тютюн. Широко разпространение имат канелените горски почви. Във височина са разположени светлокафявите. По високите части са разпространени гори от дъб – благун, горун, цер, а по северните склонове на Гюмюрджинско-Мъгленишката подобласт има букови гори. Срещат се още липа, маклен, както и някои редки видове като силивряк в резервата „Вълчидол“, южно лале, синтенисова перуника и др.

За Източните Родопи е характерно разпространението на храстова и нискостъблена растителност – космат дъб, келяв габър, брекиня, дива круша, мъждрян, дрян, червена хвойна, смрадлика, чешкодрян, зеленика, червена хвойна, жасмин и др. Разнообразният релеф, съчетан с различните климатични влияния от континента и Средиземноморието, обуславят района на Източни Родопи като един от най-богатите на биоразнообразие в Европа. Досега са открити близо 2000 вида висши растения, като от тях 37 са балкански ендемити, т.е. се срещат само на Балканския полуостров, 22 са български ендемити и са разпространени само в България, а Юрушкият лопен се среща само в Източните Родопи. Над 20 са растенията реликти, които са оцелели и достигнали до нас от далечни времена. Сред тях са родопският силивряк и родопската горска майка.

Някога Източни Родопи са били покрити с гъсти гори. Днес само една трета от Източните Родопи е залесена, главно с широколистни гори със субсредиземноморски характеристики. Характерни за Източни Родопи са и крайречните горички от източен чинар, запазени на места по долините на р. Арда и р. Бяла река. В миналото голяма част от горите са били изсечени, за да се освободят пасища и обработваеми земи. На места те са заменени от храсталаци главно от келяв габър, драка, червена хвойна. Останалата част от планината е покрита от обширни пасищни и обработваеми площи. По този начин се оформя характерният за Източни Родопи мозаечен пейзаж – редуващи се открити площи с формации от храсти и гори, който предоставя разнообразни местообитания и предопределя уникалното биоразнообразие на района. Горите на Родопите привличат както туристи, дошли за да се полюбуват на красивите гледки и чистия въздух, така и множество ловни дружинки, привлечени от голямото разнообразие на дивеч в района.

Тучни поляни в невероятни нюанси на зеленото се редуват с тъмни иглолистни гори, стръмни канари и живописни каньони. Ако има дестинация, която си струва да бъде посетена през всеки сезон от годината, то това със сигурност са Родопите.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ